Conditions of use

Disclaimer for Free software

This free software and online service is provided "AS IS", without warranty of any kind.

The entire and exclusive liability and remedy for breach of this limited warranty shall be limited to replacement of defective media or documentation and shall not include or extend to any claim for or right to recover any other damages, including but not limited to, loss of profit, data, or use of the software or special, incidental or consequential damages, or other similar claims, even if the author has been specifically advised of the possibility of such damages. In no event will the author's liability for any damages to the end user or any other person ever exceed the lower of the list price or the actual price paid for the license to use the software, regardless of the form of the claim.

THE AUTHOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS, OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL OTHER IMPLIED TERMS ARE EXCLUDED.

Specifically, the author makes no representation or warranty that the software or documentation are "error-free", or meet any user's particular standards, requirements, or needs.

Terms for paid software

Algemene voorwaarden

Definities

1.1.         Opdrachtgever: de wederpartij die de overeenkomst met Handle-iT heeft gesloten

1.2.         Contract: het document waarin een overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

1.3.         Contractperiode: de periode zoals vermeld in het contract waarop de overeenkomst

betrekking heeft en die bij prolongatie van de overeenkomst telkens wordt verlengd.

1.4.         Contractjaar: opeenvolgende periodes van 1 jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum

van de overeenkomst.

1.5.             Facturatietermijn: de periode waarover de verschuldigde premie in rekening wordt gebracht.

1.6.                             Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst van kracht wordt en premiebetaling verschuldigd is.

1.7.        Offertegoedkeuringsdatum: datum waarop de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door middel van brief of fax bij Handle-iT is binnengekomen.

1.8.        Responsetijd: de tijd tussen de melding van een incident door opdrachtgever aan

Handle-iT volgens de in het servicecontract omschreven methode tot het moment waarop een medewerker van Handle-iT ofwel aanvangt met het leveren van telefonische support ofwel bij opdrachtgever arriveert, dit afhankelijk van de dienst zoals omschreven in het contract. De maximale responsetijd die Handle-iT garandeert wordt vermeld in het contract.

1.9.        Software licentie: licentie die recht geeft op het gebruik van bepaalde software onder de voorwaarden die de fabrikant daar aan stelt.

1.10.      Software release: een nieuwe verbeterde versie van de software conform de voorwaarden van de fabrikant.

1.11.      Software update overeenkomst: overeenkomst die recht geeft op het verkrijgen en

gebruiken van regelmatig beschikbaar komende software updates conform de voorwaarden zoals die door de fabrikant worden gesteld.

1.12.      Software update: nieuwe verbeterde versie van de software echter doorgaans zonder

nieuwe functionaliteit conform de voorwaarden van de fabrikant.

1.13.      Software: programmatuur.

1.14.      Software support: ondersteuning op het gebruik van software.

1.15.      Hardware: apparatuur.

1.16.      Netwerk: een onderling gekoppeld stelsel van apparaten dat dient voor de overdracht van elektronische gegevens en dat als een samenhangend geheel wordt beheerd.

 1. Algemeen

2.1.        Op al onze offertes, verkoopovereenkomsten, leveranties etc. hoe ook tot stand gekomen diensten en mededelingen zijn uitsluitend van toepassing deze algemene voorwaarden en dan steeds in de laatst gedeponeerde versie, met uitsluiting derhalve van eventuele door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Afwijkingen ten bezware van Handle-iT, gelden alleen indien door Handle-iT schriftelijk bevestigd. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Handle-iT,waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 1. Offertes

3.1.        Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Handle-iT eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Leveringstermijn

4.1.        De leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door Handle-iT is aanvaard. Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

4.2.        Een door Handle-iT opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Handle-iT bekende omstandigheden. Leveringstermijnen gelden bij benadering.Overschrijding van een leveringstermijn geeft nimmer recht op enige schadevergoeding. De opdrachtgever die na overschrijding van een opgegeven leveringstermijn Handle-iT schriftelijk heeft gemaand en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog de overeenkomst uit te voeren is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Handle-iT niet in staat is de overeenkomst uit te voeren binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn.

 1. Prijzen

5.1.        Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen netto in Euro's en/of in Nederlandse guldens exclusief BTW. Handle-iT behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien en voor zover de door Handle-iT te betalen inkoopprijs als gevolg van wijziging van wisselkoersen van vreemde valuta of als gevolg van door enige overheidsmaatregel verhoogde belastingen, heffingen of invoerrechten met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor Handle-iT gold op het moment van opdrachtbevestiging. Een dergelijke verhoging van de verkoopprijs geeft geen recht op annulering van de order door de opdrachtgever.

 1. Keuring, acceptatie en reclames

6.1.        De opdrachtgever is verplicht om bij aflevering de zaken te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid, beschadiging. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld middels een fax of e-mail aan Handle-iT.Gebreken die bij aflevering niet terstond konden worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Handle-iT te worden gebracht.

6.2.        Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het tijdstip waarop de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Handle-iT te worden gemeld.

 1. Eigendomsovergang en risico

7.1.        Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel en artikel 15 zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.

7.2.        Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Handle-iT zich de eigendom van de goederen voor. De eigendom van de betreffende goederen gaat op de opdrachtgever over zodra de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met betrekking tot de goederen heeft voldaan.

7.3.        Indien er gerede twijfel bij Handle-iT bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Handle-iT bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Handle-iT te lijden schade indien de aflevering vertraging ondervindt ten gevolge van terechte twijfel over de betalingscapaciteit van opdrachtgever.

7.4.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen, waarvan de betaling nog niet aan Handle-iT is verricht, door te verkopen of anderszins te bezwaren of in pand te geven. Softwarelicenties kunnen nimmer worden doorverkocht,bezwaard of in pand worden gegeven.

 1. Betaling

8.1.        Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij Handle-iT anders bedingt.

8.2.        In geval van te late betaling is de opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Schuldvergelijking is slechts mogelijk indien de vordering van de opdrachtgever op Handle-iT door Handle-iT schriftelijk is erkend. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet stipt nakomt, zijn wij gerechtigd alle Handle-iT goeddunkende maatregelen ter incasso van onze vordering te nemen of te doen nemen. De kosten van zodanige maatregelen komen ten laste van de opdrachtgever die verplicht is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Handle-iT te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van Handle-iT vergoeding van verdere kosten te vorderen indien deze ter zake van inning van de vordering door Handle-iT zijn gemaakt.

8.3.        De vorderingen van Handle-iT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;

-indien Handle-iT de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hiervoor genoemde gevallen is Handle-iT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Handle-iT schadevergoeding te vorderen.

 1. Risico bij opslag

9.1.        Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de opdrachtgever op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen is Handle-iT gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.

 1. Wijzigingen of annuleringen

10.1.      Wijzigingen of annuleringen van een tussen partijen gesloten overeenkomst behoeven de schriftelijke instemming van Handle-iT. De opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade en kosten, voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan Handle-iT  te vergoeden met een minimum van 15% van de factuurwaarde van de in eerste instantie overeengekomen leverantie, met dien verstande dat het bedrag niet lager is dan 250 Euro.

 1. Retourzendingen

11.1.      Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de opdrachtgever een door Handle-iT verstrekt retournummer heeft vermeld op de zending. Bij ongefrankeerde en onvolledige retourzendingen (originele verpakking, handboeken, kabels, etc.) heeft Handle-iT het recht de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

 1. Garantie

12.1.      Handle-iT garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten er zich niettemin gebreken voordoen in de door Handle-iT geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Handle-iT deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de fabrikant, c.q. leverancier van het betreffende apparaat geldende garantievoorwaarden. De garantie van de leverancier van Handle-iT wordt back-to-back doorgegeven aan opdrachtgever, waarbij de garantiebepalingen en –termijnen van de leverancier van Handle-iT van toepassing zijn. Deze garantie komt geheel te vervallen indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtgever, alsmede in geval van reparatie door andere dan door Handle-iT aangewezen reparateurs. Goederen of onderdelen daarvan die ingevolge garantie of ingevolge reparatie opdracht worden vervangen worden daardoor eigendom van Handle-iT. Handle-iT kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door haar op te geven adres binnen Nederland wordt toegezonden. Aanspraak op garantie moet door de opdrachtgever worden gedaan door berichtgeving daarvan bij aangetekend schrijven aan Handle-iT binnen de genoemde termijn. Handle-iT is nimmer gehouden tot enigerlei verdere verplichting zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Ontbinding

13.1.      Handle-iT is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als:

- opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, door beslaglegging, onder curatele stelling  of anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;

- opdrachtgever tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit een overeenkomst.

13.2.      Ontbinding van een overeenkomst krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een brief met ontvangstbevestiging.

 1. Aansprakelijkheid

14.1.      In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van geleverde producten of onvolkomenheden bij de uitvoering van diensten zal Handle-iT  trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit te voeren als overeengekomen. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van Handle-iT, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Handle-iT beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.

14.2.      Handle-iT, of de onderaannemers, of de door Handle-iT ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.

14.3.      Ter beperking van de eventueel te lijden schade als gevolg van het onvoldoende functioneren van producten is de opdrachtgever verplicht van alle gegevens en bestanden die bestemd zijn om te worden verwerkt of bewerkt met behulp van door Handle-iT geleverde producten of diensten, tenminste twee kopieën afgezonderd te bewaren.

 1. Intellectuele eigendom / licenties

15.1.      Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle door Handle-iT geleverde producten en diensten blijven eigendom van Handle-iT, dan wel de toeleverancier van Handle-iT die voor de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld, zulks tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze rechten worden overgedragen. De afnemer is gerechtigd tot gebruik van programmatuur overeenkomstig de voorwaarden die zijn vermeld bij de geleverde softwarepakketten.

15.2.      Handle-iT neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.

 1. Overmacht

16.1.      De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Handle-iT door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

16.2.      Van overmacht aan de zijde van Handle-iT is sprake, indien Handle-iT na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Handle-iT als bij derden, van wie Handle-iT de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Handle-iT ontstaan.

16.3.      Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Handle-iT als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Handle-iT slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

16.4.      Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Handle-iT terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen

door opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 1. Installatie

17.1.      Wanneer het installeren van de bestelde goederen deel uitmaakt van het overeengekomene, zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bouwkundige, elektrische en andere voorzieningen, die nodig zijn in verband met de installatie, zijn getroffen. Wij hebben alsdan het recht gebruik te maken van de noodzakelijke faciliteiten, zoals elektriciteit en opslag van apparatuur. Niet in de offerte begrepen zijn hak- en breekwerkzaamheden, evenmin herstel in de oorspronkelijke bouwkundige toestand. Ter zake zal de opdrachtgever Handle-iT enigerlei aansprakelijkheid vrijwaren. Door opdrachtgever verstrekte opdrachten voor meerwerk en aanvullende leveranties zullen door Handle-iT extra worden gefactureerd. De oplevering in goede staat en de acceptatie daarvan door opdrachtgever zal worden geacht plaats te vinden op het moment waarop wij de installatie hebben voltooid en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling hebben gedaan aan de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

18.1.      Alle met Handle-iT aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

18.2.      Geschillen zullen worden berecht door de bevoegd rechter van de plaats van vestiging van Handle-iT, tenzij Handle-iT er de voorkeur aan geeft geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

 1. Nederlandse tekst prevaleert

19.1.      De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

20.1.      Handle-iT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

20.2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Handle-iT het  recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

20.3.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Handle-iT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Handle-iT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Handle-iT zijn verstrekt, heeft Handle-iT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

20.4.      Handle-iT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Handle-iT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Handle-iT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Contractsduur; Uitvoeringstermijn

21.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

21.2.      Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Handle-iT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 1. Wijziging van de overeenkomst

22.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

22.2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Handle-iT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

22.3.      Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, zal Handle-iT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

22.4.      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Handle-iT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 1. Geheimhouding

23.1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Gebreken; Klachttermijnen

24.1.      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Handle-iT.

24.2.      Indien een klacht gegrond is, zal Handle-iT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Handle-iT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 1. Honorarium

25.1.      Tenzij schriftelijk een vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Handle-iT, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

25.2.      Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR SERVICE-OVEREENKOMSTEN

 1. Algemeen

26.1.      Op serviceovereenkomsten zijn ook alle hierboven genoemde voorwaarden van toepassing. Daar waar voorwaarden strijdig zijn prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

 1. Definities van dienstverlening

27.1.      Het melden van storingen.

27.2.      Het ontvangen van telefonische support.

27.3.      Vervoer en transport: vervoer van Handle-iT medewerkers en transport van apparatuur naar de locatie(s) waar de producten staan opgesteld. Een overzicht van de producten en locatie(s) is opgenomen in de betreffende bijlage van het servicecontract.

27.4.      Onderzoek op locatie: Handle-iT verricht op locatie onderzoek naar de aard van de storing.

27.5.      Vervanging van defecte apparatuur op locatie: indien na onderzoek van Handle-iT de apparatuur defect blijkt, levert en installeert Handle-iT vervangende apparatuur op locatie van opdrachtgever binnen de in de serviceovereenkomst overeengekomen tijden.

27.6.      Vervanging van defecte apparatuur bij reparatie: indien apparatuur van opdrachtgever defect blijkt, levert Handle-iT vervangende apparatuur na ontvangst van het defecte apparaat binnen de in de serviceovereenkomst overeengekomen tijden.

27.7.      Reparatie van apparatuur: opdrachtgever biedt defecte ter apparatuur aan bij Handle-iT. Handle-iT zorg draagt voor de reparatie. De reparatiekosten zijn inbegrepen.

27.8.      Het beschikbaar stellen van nieuwe software releases en updates.

27.9.      Het bekend maken van de functionaliteit van nieuwe software releases.

27.10.    Het beschikbaar stellen van software updates en patches binnen dezelfde release.

 1. Ingangsdatum

28.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat een serviceovereenkomst voor apparatuur in:

- op de datum van de installatie door Handle-iT van de apparatuur;

- Indien de apparatuur niet door Handle-iT wordt geïnstalleerd op de datum van levering van de apparatuur zoals op de pakbon is vermeld.

 1. Locatie van de apparatuur

29.1        De locaties waar de apparatuur staat opgesteld zijn gespecificeerd in een bijlage van

het servicecontract. Indien apparatuur wordt verplaatst naar andere locaties dient opdrachtgever Handle-iT hiervan op de hoogte te stellen voordat de apparatuur is verplaatst. Handle-iT bevestigt de acceptatie van de nieuwe locatie door het toezenden van een nieuwe bijlage waarin de locaties zijn aangepast. Handle-iT heeft het recht nieuwe locaties te weigeren. Eventuele consequenties voor de premie van de overeenkomst in verband met de wijziging van de locaties worden door Handle-iT schriftelijk medegedeeld.

 1. Melding van storingen

30.1.      Storingen dienen te worden gemeld volgens de procedure die is beschreven in de betreffende bijlage van het servicecontract en door de medewerkers van opdrachtgever die in de bijlage met name zijn genoemd.

 1. Telefonische support

31.1.      Indien volgens het servicecontract recht op support op de producten bestaat heeft

opdrachtgever recht op het stellen van vragen over de instellingen van de onder het contract vallende producten. Vragen kunnen door de opdrachtgever telefonisch worden gesteld of per brief, of fax. Beantwoording zal hoofdzakelijk telefonisch geschieden of, naar keuze van Handle-iT per brief, fax of e-mail. Indien Handle-iT van mening is dat het door opdrachtgever gemelde probleem alleen ter plaatse kan worden opgelost en dit aan opdrachtgever laat weten is zij gerechtigd de ondersteuning per telefoon, fax of e-mail te staken.

 1. Toegang tot de apparatuur

32.1.      De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de medewerkers van Handle-iT toegang kunnen krijgen tot de plaats waar de apparatuur staat opgesteld. Specifieke regelingen met betrekking tot de toegang worden opgenomen in een bijlage van het servicecontract.

 1. Uitbreiding van een netwerk

33.1.      Indien een netwerk waarvoor een serviceovereenkomst bestaat wordt uitgebreid met apparatuur van een fabrikant dat al onder de serviceovereenkomst valt (zoals vermeld in de betreffende bijlage van het servicecontract) wordt de uitbreiding stilzwijgend in het de overeenkomst opgenomen. De premie voor de uitbreiding wordt naar rato van de resterende facturatietermijn van de overeenkomst gefactureerd. De eerstvolgende prolongatiepremie van het contract wordt verhoogd met de premie behorend bij de diverse uitbreidingen. Handle-iT bevestigt iedere uitbreiding door het toezenden van een aangepaste bijlage van het servicecontract met het apparatuuroverzicht.

 1. Vervanging van defecte componenten

34.1.      Indien Handle-iT defecte apparaten in het netwerk vervangt kan zij er voor kiezen de vervangende apparaten in het bezit van de opdrachtgever te laten indien het vervangen apparaat en het vervangende apparaat identiek of gelijkwaardig zijn. Vervangen en vervangende apparatuur verwisseld dan van eigenaar op het moment van omwisseling.

 1. Uitsluitingen

35.1.      Defecten als gevolg van ondeugdelijke behandeling, reparaties door derden, gebruik van ongeschikte accessoires of randapparatuur of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd vallen niet onder de dekking van de serviceovereenkomst.

35.2.      Apparatuur voorzien van oudere releases software die niet meer door de fabrikant worden ondersteund vallen niet onder de werking van de overeenkomst.

35.3.      Nieuwe softwarereleases vallen niet onder de werking van de serviceovereenkomst.

Hiervoor kan wel een software-update overeenkomst worden aangegaan indien de fabrikant zo’n regeling kent en volgens de voorwaarden die de fabrikant daar aan stelt.

35.4.      Indien de apparatuur moet worden voorzien van nieuwe software (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe softwarereleases die door de fabrikant zijn vrijgegeven) en dit er toe leidt dat er hardwarematige aanpassingen in de apparatuur noodzakelijk zijn, dan vallen de kosten hiervoor niet onder de werking van de overeenkomst.

35.5.      Handle-iT is gerechtigd de dienstverlening onmiddellijk te staken bij niet tijdige betaling van de gefactureerde premie. Opdrachtgever heeft in dat geval niet het recht de overeenkomst te beëindigen en artikel 8 blijft onverminderd van kracht.

 1. Rapportage en overleg

36.1.      Handle-iT zal storingen en defecten bespreken met de betreffende medewerkers van de opdrachtgever. Handle-iT zal een storing afmelden wanneer deze naar haar oordeel is verholpen. Naar keuze van Handle-iT kan gebruik gemaakt worden van communicatie per brief, fax of e-mail of kan telefonisch of persoonlijk overleg plaatsvinden. Op verzoek van de opdrachtgever kan overleg plaatsvinden over de storingsgevoeligheid van de apparatuur en over de kwaliteit van de dienstverlening door Handle-iT.

 1. Serienummerregistratie

37.1.      Handle-iT zal een administratie voeren waarin de serienummers van de onder de werking van de serviceovereenkomst vallende apparatuur worden vastgelegd.

 1. Responsetijden

38.1.      Opdrachtgever kan per keer aanspraak maken op restitutie van 3% van de jaarpremie indien door Handle-iT de in de overeenkomst genoemde maximale responsetijd wordt overschreden. Opdrachtgever kan op restitutie aanspraak maken door kennisgeving per aangetekend schrijven binnen 14 dagen nadat de overschrijding van de maximale responsetijd plaatsvond. De totale restitutie op de premie kan in een facturatietermijn een bedrag van 12% van de premie niet overschrijden.

38.2.      Overschrijding van de responsetijd geeft opdrachtgever geen recht op beëindiging van de overeenkomst.

38.3.      Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van een deel van de premie zoals genoemd in het eerste lid indien de overschrijding veroorzaakt is door omstandigheden buiten de invloedsfeer van Handle-iT. Daaronder begrepen weerstomstandigheden zoals gladheid, sneeuw, extreme regen of hagel, mist, verkeersomstandigheden zoals files, ongevallen, afsluitingen van wegen, uitvallen of vertragingen van pondveren etc. Ook bestaat geen recht op restitutie indien de vertraging het gevolg is van het feit dat de medewerker van Handle-iT geen toegang krijgt tot de locatie waar de apparatuur is opgesteld.

 1. Facturatie

39.1.      De verschuldigde premie wordt gefactureerd voordat de dekking van de overeenkomst ingaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de facturatietermijn een jaar.

39.2.      Bij niet tijdige betaling conform het bepaalde in artikel 8 vervalt de dekking van de overeenkomst. Dit ongeacht de verplichting van de opdrachtgever om de verschuldigde som te voldoen. Na ontvangst van de te late betaling wordt de dekking wederom van kracht met als ingangsdatum de oorspronkelijke datum van de onderhavige overeenkomst.

 1. Stilzwijgende verlenging

40.1.      De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met de overeengekomen contractperiode verlengd.

 1. Tariefsherziening

41.1.      Handle-iT is gerechtigd eenmaal per jaar het tarief voor de premie van de overeenkomst aan te passen. Indien Handle-iT voor de overeenkomst  gebruik maakt van een overeenkomst met derden voor levering van apparatuur, software of diensten is Handle-iT gerechtigd eventuele tariefswijzigingen in de inkooppremie door te berekenen in de premie van de overeenkomst. Daarnaast is Handle-iT gerechtigd jaarlijks een tariefsverhoging door te voeren gelijk aan het wijzigingspercentage in de voorafgaande facturatietermijn van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

 1. Beëindiging

42.1.      De overeenkomst kan door de opdrachtgever worden beëindigd door opzegging per

aangetekend schrijven. Dit schrijven dient minimaal drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode door Handle-iT ontvangen te zijn. Handle-iT kan de overeenkomst opzeggen door schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode. Handle-iT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de fabrikant de ondersteuning op de apparatuur of de software heeft gestaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

VOOR SOFTWARESUPPORT EN –UPDATE OVEREENKOMSTEN

 1. Algemeen

43.1.      Op softwaresupport en software-update overeenkomsten zijn ook alle hierboven             genoemde voorwaarden (inclusief die voor levering van diensten en die voor serviceovereenkomsten) van toepassing. Daar waar voorwaarden strijdig zijn prevaleert de voorwaarde met het hoogste artikelnummer.

 1. Ingangsdatum

44.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat een software-update overeenkomst  in op de datum dat de licentie ingaat bij de fabrikant van de software c.q. de datum waarop het contract bij de fabrikant ingaat al naar gelang bij die fabrikant gebruikelijk is.

44.2.      Een softwaresupport overeenkomst gaat in op de datum zoals vermeld op het contract. Indien een softwaresupport overeenkomst gecombineerd is met een software-update overeenkomst vangt het recht op support aan op het moment dat de software-update overeenkomst ingaat.

 1. Uitbreiding van de overeenkomst

45.1.      Een software-update en/of -support overeenkomst kan met wederzijds goedvinden worden uitgebreid. De wederzijdse goedkeuring wordt verkregen door een schriftelijke opdracht van opdrachtgever, verwijzend naar deze overeenkomst en een offerte die door Handle-iT op verzoek is uitgebracht. Handle-iT bevestigt de aangepaste overeenkomst door toezending van de relevante aangepaste bijlagen van het contract.

 1. Softwaresupport

46.1.      Indien volgens het contract recht op softwaresupport bestaat heeft de opdrachtgever recht op het stellen van technische vragen over de onder de overeenkomst vallende software licenties zoals gespecificeerd in een bijlage van het contract. Vragen kunnen door de opdrachtgever telefonisch worden gesteld of per brief of fax. Beantwoording zal hoofdzakelijk telefonisch geschieden of, naar keuze van Handle-iT per brief,fax of e-mail. Indien Handle-iT van mening is dat het door opdrachtgever gemelde probleem alleen ter plaatse kan worden opgelost en dit aan opdrachtgever laat weten is zij gerechtigd de ondersteuning per telefoon, fax of e-mail te staken.

 1. Software updates

47.1.      Indien de fabrikant van de software nieuwe software updates uitbrengt waar de opdrachtgever volgens de bij de fabrikant geldende voorwaarden recht op heeft verplicht Handle-iT zich om het beschikbaar komen van de nieuwe software aan opdrachtgever kenbaar te maken. Dit kan, naar keuze van Handle-iT,gebeuren door publicatie op een bij opdrachtgever eenmalig bekend gemaakte website, door middel van e-mail, per fax of per brief. Indien opdrachtgever wil dat de software door Handle-iT wordt geïnstalleerd gebeurt dat tegen de dan geldende tarieven.

 1. Uitsluitingen

48.1.      Storingen in de goede werking van de software veroorzaakt door gebruikersfouten, hardware, onderlinge incompatibiliteit van software en/of randapparatuur of extreme omgevingsinvloeden geven geen recht op ondersteuning.

 1. Wijzigingen in de hardware

49.1.      Bij het sluiten van de overeenkomst is de software geïnstalleerd op een hardware configuratie die door Handle-iT is geïnstalleerd of geaccepteerd. Indien de opdrachtgever iets wijzigt aan de hardware waarop de software geïnstalleerd is dient Handle-iT daar vooraf schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Handle-iT kan in dat geval adviezen uitbrengen t.a.v. de door de opdrachtgever voorgestelde wijzigingen. Indien de opdrachtgever deze adviezen niet opvolgt heeft Handle-iT het recht de softwaresupport op te schorten tot de adviezen zijn opgevolgd. Deze situatie geeft opdrachtgever geen recht op beëindigen van de overeenkomst of opschorten van de betalingsverplichtingen.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Handle-iT met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Handle-iT verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Handle-iT worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Handle-iT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Handle-iT worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Handle-iT uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Handle-iT worden onderhouden wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Handle-iT of een andere respectievelijke eigenaar, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.